arun    govind  rakesh

Dr. Arun Saxena 
Natonal Vice President

Shashi Bhusan 
Zonal President 

Govind Saxena
Zonal President
9536309907

 Rakesh Saxena 

Distt. President
9927046505

 pankaj      \anoop
 Pankaj Saxena 

Sr.Vice President
9359100666

D.K.Saxena

Vice President

 Rajneesh Saxena 

Vice President 

 Anoop Saxena 

General Secretary
9457695095

 rinkesh  neeraj    anil
Rinkesh 

Kosha Adhyksh
9897140083

Dr. Neeraj Saxena 

President Sanskritik Prakoshth
9719463204

  Anil Saxena 

Secretary
9719810593

 subodh      
 Dr. Subodh Asthana 

Secretary
9258460116

D.K.Saxena
Sr.Vice President 

Manoj Kumar Saxena 
Vice President 

Dherendra Kumar Saxena 
Vice President

 3rd-last      4th-last
 Pradeep Kumar Saxena

 Shushil Kumar Saxena
Secretary
 Manoj Chaudhary
Secretary
 Ravi Kumar Saxena
Secretary
       
 Sandeep Saxena
Secretary
 Ravijesh Mathur
 J.Secretary
Praveed Chandra Saxena
J.Secretary
 
       
       
 ravi  santosh  vikas  manish-saxena
Ravi Johari

Santosh Shrivastav

Vikas Chitransh

Manish Saxena

       
Manoj Saxena

Ayush Saxena    
       
       
       
Pushpa Saxena Pratibha Jahori    
Designed by Richa Saidha